Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Διμερές συνέδριο

"Es war einmal heute"
"Ήταν κάποτε σήμερα"
Η Νεολαία στο επίκεντρο των ελληνογερμανικών σχέσεων

28-30 Μαΐου 2018, Mόναχο
Katholische Akademie München, Kardinal Wendel Haus


Οι Caretakers συμμετείχαν στις 28-30 Μαΐου στο Μόναχο, στις εργασίες του διμερούς συνεδρίου: “Ήταν κάποτε σήμερα - Η Νεολαία στο επίκεντρο των ελληνογερμανικών σχέσεων” του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με εκπρόσωπο την κ. Σταματία Σταφυλίδου.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία στους εκατό περίπου συμμετέχοντες μέσω συζητήσεων, εργαστηρίων και θεματικών επισκέψεων να διευκρινίσουν και να αποσαφηνίσουν πτυχές των ιστορικών και πολιτικών ελληνογερμανικών σχέσεων από ποικίλες οπτικές γωνίες.
Το άρτιο πρόγραμμα, η άψογη διοργάνωση του συνεδρίου από την Ακαδημία Georg-von-Vollmar e.V. σε συνεργασία με το Βαυαρικό Δίκτυο Νεολαίας, την Ειδική Υπηρεσία Διεθνών Δραστηριοτήτων για τη Νεολαία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (IJAB), το Ίδρυμα Παλλάδιον και την Ένωση Γερμανό-Ελληνικών Εταιριών (VDGG), καθώς και η ζεστή φιλοξενία συνέβαλαν στην ανάπτυξη ουσιαστικών προσεγγίσεων και ανταλλαγή απόψεων των συνέδρων.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να το δείτε εδώ


Bilateral conference

"Es war einmal heute"
"It was sometime today"
Youth at the center of Greek-German relations

28-30 May 2018, Munich
Katholische Akademie München, Kardinal Wendel Haus

Caretakers Greece participated in the works of the bilateral conference on 28-30 May in Munich: "It Was Sometime Today - Youth at the Focus of Greek-German Relations" by the Federal Ministry of Family, the Third Age, Women and the General Secretariat for Youth and Hellenic Ministry of Education, Lifelong Learning, Research and Religious Affairs, represented by Mrs. Stamatia Staphylidou.

During the conference, approximately one hundred participants, through discussions, workshops and thematic visits, had the opportunity to clarify  aspects of historical and political Greek-German relations from a variety of perspectives.

The perfect program, the flawless organization of the conference by the Georg-von-Vollmar e.V. Academy, in cooperation with the Bavarian Youth Network, Special Secretariat  of International Activities for Youth of Federal Republic of Germany (IJAB), the Palladion Foundation and the Association of German-Greek Companies (VDGG), as well as the warm hospitality, have contributed to the development of meaningful approaches and exchange of views of delegates.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου